Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden JINYS BBQ

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties en diners.

1 offerte

Indien het aantal personen minder dan 20 personen bedraagt kan Jinys BBQ een forfait van minimum 60 euro vragen. Afhankelijk van de afstand die wij moeten afleggen kan de forfait hoger liggen.

 • Elke prijs op onze offertes zijn inclusief btw en is per persoon. Tenzij dit anders vermeld wordt.

2 factuur

De afgifte van het btw-kasticket ter plaatsen wanneer wij de opdracht hebben afgerond wordt niet gezien als een betaalbewijs. Enkel de factuur die betaald is via overschrijving kan gezien worden als een bewijs van betaling.

Bij het niet betalen van de factuur binnen de termijn aangegeven op de offerte en de factuur zal jinys bbq een aanmaning sturen dit kan zowel per post als elektronisch gebeuren.

Indien de factuur niet betaald wordt binnen de termijn die aangegeven staat op de offerte en factuur heeft jinys bbq het recht om 10% extra op het totaalbedrag van de factuur aan te rekenen als schadevergoeding. Vanaf 1 september 2023 zullen wij de wettelijke bepaling volgen die van toepassing zijn voor facturen voor alle nieuwe verbintenissen na 1 september.

Jinys bbq heeft het recht het aantal personen overeengekomen op de offerte aanrekenen op de factuur zie 1.3

Onvoorziene kosten op het tijdstip van de activiteit kunnen achteraf opgenomen worden in de eindfactuur.

3 aansprakelijkheid

Jinys bbq is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan jinys bbq terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeert is tot 50% van de overeengekomen prijs en jinys bbq nimer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolg schade.

4 overmacht

In geval van overmacht geeft jinys bbq het recht, kennisgeving aan de client of klant , haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zo ver niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn. De klant of client geeft geen recht op een schadevergoeding voor het niet doorgaan van de activiteit.

Onder overmacht zal in ieder mede begrepen zijn:

 • Het geheel of gedeeltelijke uitvallen door welke oorzaak dan ook door installaties benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Staking/storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
 • Brand of ongevallen
 • Transportbelemmeringen
 • Iedere storing in de geregelde productie.
 • Weersomstandigheden

5 voeding ter plaatsen

Alle voeding die ter plaatsen gebakken is wordt volgens de regels van FAVV terug meegenomen door Jinys BBQ. Wij laten geen voeding achter bij de mensen ook al is er nog over.

6 Take away

Vanaf het moment dat de klant de voedingsmiddelen bij ons afhaalt, is hij of zij verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne m.b.t. de afgehaalde voedingsmiddelen.

Gekoelde gerechten moeten op een temperatuur onder de 7°C worden vervoerd, ingevroren gerechten op maximum -18°C en warme gerechten op ten minste 65°C.

7 bekendmakingen

Jinys bbq heeft het recht onze diensten en naam bekend te maken d.m.v. reclame zoals visitekaartjes, kledij, digitale reclame op de locatie en tijdstip van de cateringopdracht, alsook het recht om de naam van de klant of diens bedrijf als referentie op te nemen voor commerciële doeleinden (o.a. op sociale media) zonder voorafgaand akkoord, tenzij u dit schriftelijk weigert bij uw reservatie.

Jinys bbq gaat er redelijkerwijze van uit dat de klant geen bezwaar heeft bij het maken en publiceren van foto’s voor commerciële doeleinden op o.a.

Sociale media.

Als de klant dit niet wenst, laat hij dit jinys bbq uiterlijk 1 week voor de activiteit weten via e-mail. Zelfs na het plaatsen van een bericht of afbeelding op sociale media heeft men het recht om deze te laten verwijderen.

Jinys bbq zal echter niet in gebreke worden gesteld voor het ongewenst plaatsen van informatie, afbeeldingen en/ of Berichten op (sociale) media als de klant niet vooraf schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij dit niet wenst. De betreffende afbeelding of informatie zal in dat geval gewoon verwijderd worden.

8 verwerking van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden intern gebruikt.

9 allergenen

Het is aan de klant om, ten laatste 1 week op voorhand, alle relevante informatie m.b.t. allergieën via e-mail door te geven aan jinys bbq. De meerprijs voor het aanpassen van bepaalde gerechten wordt doorgerekend aan de klant. Dit wordt per geval beoordeeld.

Indien er niet vooraf gemeld word met welke allergenen we moeten rekening houden is jinys bbq niet aansprakelijk bij dergelijke onvoorziene omstandigheden met betrekking tot allergenen tijdens het feest of event.

10 voorziening door de klant op locatie van de activiteit  

 • Een onbelaste stroomlijn 16/20A 220v.
 • De klant dient stromend water te voorzien.
 • Verharde ondergrond waar onze BBQ kan opgesteld worden. Indien we niet op een verharde ondergrond staan is de klant verantwoordelijk voor de eventuele schade aan de bbq.
 • Indien we op de openbare weg staan, dient de klant de goedkeuring aan te vragen bij zijn gemeente. De signalisatie dient te gebeuren door onze klant.
 • Een plaats waar we het buffet kunnen opstellen.

11 gevonden voorwerpen

Van gevonden voorwerpen , of van voorwerpen die op welke manier dan ook, bij ons terecht gekomen zijn, en waarvan de rechthebbende eigenaar niet meer kan opgespoord worden, verkrijgt jinys bbq na 1 jaar het eigendom.

12 afvalverwerking bij de klant

Alle afval die door jinys bbq is geproduceerd tijdens het uitvoeren van de dienst kan geheel of gedeeltelijk worden achtergelaten en moet door de klant worden verwerkt.

laatste versie*: 14/08/2023

*Indien u een vorige versie van de algemene voorwaarden wenst te lezen omdat u een overeenkomst gesloten heeft met jinys bbq voor de datum van de laatste versie die online staat, dient u jinys bbq via mail te contacteren.